Bước 1: Truy cập vào trang Dream Spark của trường bạn!

https://e5.onthehub.com/WebStore/Security/Signin.aspx?ws=0e7626d1-9b57-e311-93f7-b8ca3a5db7a1&vsro=8&action=signout&JSEnabled=1