Các thuật toán ta thường gặp trong các bài thi là: