Đề tài tiểu luận môn học: XỬ LÝ ẢNH

 1. Các phương pháp thay đổi mức sáng, thay đổi độ tương phản, tạo ảnh âm bản và phân ngưỡng ảnh. Thử nghiệm với ảnh 24 bit.
 2. Phương pháp cân bằng lược đồ mức xám (histogram equalization) và đối sánh lược đồ mức xám (histogram matching). Chương trình thử nghiệm với ảnh đa mức xám. Có thể nói gì về cách áp dụng các phương pháp nêu trên đối với ảnh màu (24 bit)?
 3. Phân loại nhiễu. Tìm hiểu các phương pháp lọc làm trơn có hiệu quả tốt đối với nhiễu sạn (salt and pepper). Thử nghiệm với ảnh 24 bit.
 4. Phân tích và đánh giá các phương pháp lọc ảnh tuyến tính, lọc trung vị, lọc điều hoà và phi điều hoà. Chương trình minh hoạ lọc ảnh 24 bit bằng phương pháp nêu trên để so sánh.
 5. Tìm hiểu phương pháp tách điểm và đường. Áp dụng cho ảnh xám, ảnh 24 bit màu đa sắc.
 6. Tìm hiểu phương pháp sử dụng đạo hàm bậc nhất (toán tử gradient) để làm rõ đường biên trong ảnh. Áp dụng cho ảnh xám, ảnh 24 bit màu đa sắc.
 7. Tìm hiểu phương pháp sử dụng đạo hàm bậc hai (toán tử Laplace) để làm rõ đường biên trong ảnh. Áp dụng cho ảnh xám, ảnh 24 bit màu đa sắc.
 8. Tìm hiểu thuật toán isodata (lặp) xác định ngưỡng để phân đoạn ảnh. Thử nghiệm với ảnh đa mức xám.
 9. Tìm hiểu kỹ thuật phân đoạn ảnh sử dụng ngưỡng cố định. Phân tích, thử nghiệm với ảnh chứa đám lửa.
 10. Tìm hiểu kỹ thuật phân đoạn ảnh sử dụng ngưỡng cố định. Phân tích, thử nghiệm với ảnh chứa đám khói.
 11. Phương pháp đối sánh ảnh dựa trên ma trận hệ số tương quan. Thử nghiệm giải bài toán dò tìm mẫu trong một ảnh cho trước. Dò thô với ngưỡng thấp (chẳng hạn, ngưỡng 0.5), với những vị trí vượt ngưỡng thực hiện đối sánh toàn bộ mẫu.
 12. Tìm hiểu bài toán ghép ảnh. Cho hai ảnh A và B cùng liên quan đến một cảnh. Ghép ảnh A và ảnh B.
 13. Cho các kí tự chữ số ( “0”, “2”, …,”9”) là ảnh được soạn thảo trên máy tính với cùng một kiểu chữ. Tính các mô-ment j1, j2, …, j7.  Thực hiện các phép toán xoay ảnh, co giãn. Tính  các mô-ment.
 14. Phương pháp giấu tin LSB (Least Signification Bit). Thử nghiệm với ảnh 24 bit.
 15. Sử dụng các toán tử EROSION và CLOSING để làm mảnh biên.
 16. Mô hình màu HSI. Chuyển đổi ảnh màu thành ảnh xám và chuyển đổi ảnh xám thành ảnh màu. Thử nghiệm lọc nhiễu trên ảnh xám trước khi chuyển lại thành ảnh màu.
 17. Cho ảnh đầu vào là một biển số xe máy (hoặc ô-tô) theo hệ thống đăng ký của Việt Nam. Thực hiện các phép xử lý: căn chỉnh ảnh, chuyển đổi thành ảnh nhị phân, cắt riêng từng kí tự, chuẩn hoá kích thước, làm mảnh và sử dụng các kỹ thuật đối sánh để nhận biết các kí tự.

YÊU CẦU:

   1. Xây dựng chương trình minh hoạ ở mức đơn giản (không cần có menu). Đọc được file ảnh, xử lý và đưa ra màn hình. Xử lý và đưa ra file ảnh kết quả.

2. Viết thuyết minh, từ 5 đến 10 trang, với nội dung:

   a. Phát biểu bài toán.

b. Nêu hướng giải quyết.

c. Thuật toán

d. Kỹ thuật cài đặt

e. Các vấn đề khác

3. Khuyến khích đưa ra các ý tưởng mới hoặc thu thập, nghiên cứu các phương pháp mới được công bố.

Advertisements