Connect

PhotonNetwork.ConnectUsingSettings("v4.2");

Đây là đoạn code đầu tiên khởi tạo kết nối sửa dụng thông tin kết nối từ file setting ban đầu chúng ta đã điền thông tin AppID vào!
Đoạn tham số string phía trong là version để phân biệt với những người dùng ở version khác!
Trong Photon, sau khi phân loại theo AppId tiếp đến nó sẽ phân loại theo chỉ số version đó!
Tức là chỉ những người cùng AppID (cùng 1 game) và cùng 1 version (cùng 1 phiên bản) mới có thể chơi cùng nhau được.

Matchmaking

Sau khi vào được trong game, người dùng sẽ tự động chuyển vào trong 1 cái người ta gọi là hành lang (Lobby), tại hành lang ta có thể thấy được các phòng (Room), từ đây ta có thể vào phòng để tiếp tục chơi với những người chơi khác!
Dưới đây là đoạn code đăng nhập vào 1 room sử dụng tên room, hoặc đăng nhập nhanh vào 1 room bất kỳ!

    //Vào room có tên là "someRoom"
    PhotonNetwork.JoinRoom("someRoom");

    //Vào một phòng/room bất kỳ
    PhotonNetwork.JoinRandomRoom();
    //Fails if there are no open games. Error callback: OnPhotonRandomJoinFailed

    //Tạo 1 phòng/room mới
    PhotonNetwork.CreateRoom("MyMatch");
    // Câu lệnh này thất bại nếu tên room này đã được đặt OnPhotonCreateGameFailed

==> Như vậy ở đây ta thiết kế, một nút đăng nhập nhanh!
Nếu ko tìm được phòng nào trống thì nó sẽ tự tạo ra 1 phòng

– Thông thường ta có thể chơi cùng người quen và chỉ muốn cho người đó vào chơi.
Lúc này ta có thể cài đặt một phòng với một số option như sau: ẩn (người dùng cần biết tên phòng mới vào được), giới hạn số lượng người chơi,…

RoomOptions roomOptions = new RoomOptions() { isVisible = false, maxPlayers = 4 };
PhotonNetwork.JoinOrCreateRoom(nameEveryFriendKnows, roomOptions, TypedLobby.Default);
Advertisements