Thẻ

Bước 1: Đăng ký tài khoản tại: https://github.com
Bước 2: Tải và cài đặt phần mềm phía client: http://msysgit.github.io/
Bước 3: Kiểm tra cài đặt bằng command:

git --version

//—– Sử dụng —- //
Bước 4: Tạo 1 respository trên github.com
namlunoy_github_1

namlunoy_github_2

Bước 5: Clone (checkout respository đó về máy)

Tạo 1 folder empty mới, chuột phải vào chọn

namlunoy_github_5

Tiếp: Gõ lệnh: git clone [đường link tới respository của bạn], ví dụ https://github.com/username/ten_respository

namlunoy_github_6

Khi đã xong:

namlunoy_github_7

Bước 6: Thực hiện tất cả các thay đổi của bạn

Bước 7: Commit lên respository bằng loạt câu lệnh sau, chuột phải và folder có tên trùng với tên respository phía trong folder mới tạo và chọn bash như bước trên để ra command window: (lúc nào cũng dùng loạt 3 câu lệnh này)

git add -A
git commit -m "your message here"
git push

Bước 8: Cập nhật các thay đổi trong project

git pull

Thêm người dùng access vào respository để commit

Bước 1: Vào respository của bạn trên trang chủ
Bước 2: Click vào phần setting trong respository đó

namlunoy_github_9

vào phần Collaborators, sau đó tìm kiếm theo username của người muốn thêm vào, sau đó click add:

namlunoy_github_10namlunoy_github_11

Mời biết sử dụng đến đây, đoạn sử dụng với người khác còn đang nghiên cứu, sẽ cập nhật trong thời gian ngắn nhất! 🙂

Một số lưu ý

1. Trước mỗi phiên làm việc cần pull về để cập nhật các thay đổi của project
2. Sau mỗi phiên làm việc cần push lên để cập nhật cho người khác
3. Chỉ được push lên khi chương trình không có lỗi! Vì nếu có lỗi người khác sẽ ko chạy được!
4. Mỗi lần commit cần ghi rõ message là mình đã làm gì vòa đó!

Tham khảo: https://guides.github.com/activities/hello-world/
Document Offline: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Git/doc/git/html/git-pull.html
Hướng dẫn tiếng việt: http://rogerdudler.github.io/git-guide/index.vi.html
Hướng dẫn tiếng anh: http://rogerdudler.github.io/git-guide/

Remove directory from git and local

You could checkout ‘master’ with both directories;

git rm -r one-of-the-directories
git commit -m "Remove duplicated directory"
git push origin master

Remove directory from git but NOT local

As mentioned in the comments, what you usually want to do is remove this directory from git but not delete it entirely from the filesystem (local)

In that case use:

git rm -r --cached myFolder

về sau lần đầu push thì cần sử dụng câu lệnh này: git push origin master

 

ignore files: https://github.com/github/gitignore

Advertisements