Thẻ

, ,

1. Tạo project Cocos

Để tạo project Cocos ta cần sử dụng đoạn command sau:

cocos new Ten_Game -p package_name -l cpp -d Your_Folder_Url 

Ví dụ:

cocos new HelloWorld_Cocos -p com.namlunoy.cocos.hello -l cpp -d HelloWorld

NGhĩa là: Tạo project tên HelloWorld_Cocos với package tên là com.namlunoy.cocos.hello bằng ngôn ngữ c++ tạo thư mục con tên HelloWorld (ngay trong thư mục hiện tại mà terminal đang trỏ tới)

2. Build and Run

cocos run -s ~/MyCompany/MyGame -p ios

s: source, thư mục chứa project
p: platform, nền tảng muốn build : ios,android,win32,mac,linux,wp8
VD:

cocos run HelloWorld_Cocos -p android

Ở kia mình điền là HelloWorld_Cocos vì mình đang ở ngay trong thư mục mà mình đã tạo project nên ko cần đánh đường dẫn chính xác của nó!

Sau khi chạy câu lệnh trên việc đầu tiên nó làm đó là tạo project tương ứng cho nền tảng mà bạn chọn, tiếp theo là nó sẽ build luôn project đó, khi build xong nếu bạn có cài máy ảo nó sẽ chạy luôn game đó trên máy ảo của bạn.

Khi đã build xong, ta mở project đã tạo trong các folder tương ứng ở trong thư mục tạo project, các folder project đều bắt đầu bằng proj.xxxx, với android ta import bằng Eclipse, với wp8 ta mở bằng visual,.. các file build sẽ được lưu trong thư mục bin, các thư mục còn lại như Classes, Resources,.. là các thư mục dùng chung cho các nền tảng.

Chúng ta sẽ quay lại bài này khi nào hoàn thiện một game nhỏ nào đó nhé!
Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu các thành phần cơ bản của Cocos2dx!

Advertisements