Thẻ

, , ,

Tổng hợp tài liệu tham khảo:
[0] http://www.cocos2d-x.org/
[1] http://www.cocos2d-x.org/programmersguide
http://www.cocos2d-x.org/wiki/2D_Graphics

[2] http://cocos2d-x.vn/

Advertisements