Thẻ

, ,

Cocos2d khá giống với AndEngine!
Cũng tương tự như các Game Engine khác, Cocos cũng có các thành phần cơ bản sau (Có thể cách phân chia hơi khác một chút):

Container

Container là các đối tượng chính được sử dụng trong Cocos2dx, root class của các container đó là CCNode!
(Cái này cũng gần giống như Entity như trong AndEngine!)
Các thành phần chính đóng vài trò như container thường được sử dụng là:

CCScene : Khái niệm scene trong Cocos cũng không khác gì so với các game engine khác, cái này thường chứa 1 hoặc nhiều CCLayer, nó thường là cái containner chứa tất cả các thành phần còn lại (giống AndEngine).

CCLayer : Khái niệm layer ở đây chắc cũng giống như các cái khác. Nó có vai trò chủ yếu là chứa các CCSprite. Cũng có nhiều loại layer như CCMenu (dùng để tạo menu), CCLayerColor (dùng để tạo colored background),… Ta thường có 1 layer có chức năng chính là tiếp nhận input từ người dùng!

CCSprite : dùng để chứa các hình ảnh và nhét vào các layer.

CCNode : base class của tất cả các containner, nếu có có containner chức năng đặc biệt ta có thể sử dụng cái này.

Director and caches

http://injakaun.tistory.com/111

Advertisements