Thẻ

, ,

Regular expressions thường được sử dụng với mục đích sau:
1. Parsing textual data.
2. Validating text input.
3. Replacing patterns of text.
Thư viện chúng ta sử dụng đó là: System.Text.RegularExpressions
Các class hay được sử dụng: Regex, Match
Làm việc với regular cũng gần giống như việc bạn dùng String.Format(“”) để in thông tin ra đúng theo khuôn mẫu cho trước.

1.Parsing textual data: Tách 1 đoạn nội dung theo mẫu

Giả sửa ta cần tìm 1 đoạn thời gian có dạng như sau 01:11:11.
Bước 1: Xác định pattern của mẫu.
Ở đây ta có thể xác định được ngay đó là: \d\d:\d\d:\d\d
Bước 2:

   MatchCollection results = Regex.Matches(input, @"\d\d:\d\d:\d\d");
      foreach (Match item in results)
      {
        TimeSpan sp = TimeSpan.Parse(item.Value);
        Debug.WriteLine(sp);
      }

Tra cứu: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/az24scfc(v=vs.110).aspx
Test Online : http://www.regexr.com/
Best Practices: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg578045(v=vs.110).aspx

Advertisements