Thẻ

, , , ,

[Platform used: WP 8.1]
Để làm việc với Location trong Windows Phone ta sử dụng lớp Geolocator, giá trị trả về của nó là Geoposition

>> Để sử dụng được GPS trên điện thoại ta cần permision, tích vào Location trong appmanifest.

Tham khảo thêm: http://goo.gl/yoS93z

Advertisements