Thẻ

, , ,

Có 2 loại stream tương ứng với 2 loại IO đó là text/character stream và binary/byte stream.
Loại 1 vào ra theo ký tự, loại 2 vào ra theo byte.
java_stream_1

Text I/O: Reader/Writer

BufferedReader
CharArrayReader
FileReader
FilterReader
InputStreamReader
PipedReader
PrintWriter
StringReader

Byte I/O: InputStream/OutputStream

BufferedInputStream
ByteArrayInputStream
FileInputStream

Advertisements