Sliding Menu

sliding-menu-namlunoy

Các thành phần chính của sliding menu

1. icon slide
2. icon title
3. title
4. content
sliding-menu-namlunoy_2

Các bước tiến hành

Bước 1: Thiết kế phần content

Phần content cũng như các giao thành phần giao diện khác!
Nó chỉ đơn giản có thuộc tính ẩn đi và hiện ra ở phía bên trái màn hình thôi!
Việc thiết kế cũng được làm tương tự như với việc xây dựng giao diện bình thường!

Advertisements