Có 2 lớp chính được sử dụng trong phần này là GoogleMap và MapFragment.

Bước 1. Hiển thị map

Thêm map fragment

<fragment xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:name="com.google.android.gms.maps.MapFragment"
  android:id="@+id/map"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"/>

Hoặc có thể add map trong code:

//Tạo map
 mMapFragment = MapFragment.newInstance();
//Dùng fragment manager để hiển thị map 
FragmentTransaction fragmentTransaction =
     getFragmentManager().beginTransaction();
 fragmentTransaction.add(R.id.my_container, mMapFragment);
 fragmentTransaction.commit();

2. Xử lý trong code

[1] Implement OnMapReadyCallback

	MapFragment mapFragment;
	GoogleMap map;
//...................................
		//Lấy con trỏ fragment
		mapFragment = (MapFragment) getFragmentManager()
			  .findFragmentById(R.id.map);

		//Lấy googlemap trong fragment (OnMapReadyCallback)	
		mapFragment.getMapAsync(this);
//........................................
	@Override
	public void onMapReady(GoogleMap map) {
		this.map = map;
		Helper.Toast(getActivity(), "onMapReady");
		//Tìm và hiển thị vị trí hiện tại	
	}

Tham khảo:https://developers.google.com/maps/documentation/android/map

Advertisements