1. Các phép toán với bit
Logical Bitwise Operations

bit 1 bit 2 OR (|) AND (&) XOR (^)
0 0 0 0 0
1 0 1 0 1
0 1 1 0 1
1 1 1 1 0

AND và OR thì đã quen thuộc rồi còn XOR thì sao!
XOR thì nếu giống thì sẽ = 0, khác thì sẽ = 1;
Có thể hiểu là chỉ có thể XO LE nhau mới có thể tồn tại được, chứ ko thể lúc nào cũng đối đầu nhua (tức là cùng 0 hoặc cùng 1).

2. Các kỹ thuật xử lý bit với C++

Dịch sang trái k bit

2. Công dụng

Chẳng hạn ta có 3 bóng đèn. Mỗi bóng đèn có 2 trạng thái là bật hay tắt. Để biểu diễn trạng thái của 3 bóng đèn, ta có thể dùng một dãy có 3 phần tử để biểu diễn, ví dụ bool a[3]. Nếu số bóng đèn ít, ta có thể dùng một cách khác để biểu diễn: ta dùng duy nhất một số nguyên để biểu diễn chúng. Giả sử hai bóng đầu bật và bóng cuối tắt, ta có thể biểu diễn 110(cơ số 2) = 6(cơ số 10). Như vậy với một số 6 ta có thể biết được trạng thái hiện tại của ba bóng đèn, tương tự 7 = 1112 biểu diễn cả 3 bóng đều bật.

=> Ta dùng trong phương pháp duyệt, sinh liên tiếp, trong dãy có trạng thái 0 và 1.
CHỈ ÁP DỤNG TRONG TRƯỜNG HỢP TEST NHỎ

Như vậy tao có 2 vấn đề:
1. Là chuyển từ cấu hình 110 sang số 6.
2. Chuyển từ số sang cấu hình từ 6 sang 110.

Advertisements