Thẻ

#1 Tính trừu tượng:

Tính trừu tượng là khả năng trừu tượng hóa Object ngoài đời thực thành Object trong khi lập trình, trừu tượng ở đây có thể hiểu là khả năng số hóa các thực thể, chuyển nó thành các thuộc tính và phương thức trong class!

#2 Tính kế thừa:

Tính kế thừa là một đặc điểm đặc trưng khác, nó cũng mang đặc trưng #1 trong mình, về mặt lý tính ta có thể hiểu là nó tăng khả năng sử dụng lại mã nguồn, về mặt logic thì nó thể hiện mối quan hệ giữa 2 lớp thực thể!

#3 Tính đóng gói:

Tính đóng gói ta cần đề cập đến 2 mặt:
– Thứ nhất đó là tính che giấu dữ liệu, nếu Field đó được đặt là Private thì các đối tượng bên ngoài Class đó không thể truy cập tới nó được!
– Thứ hai đó là nói đến tính độc lập của class, tất cả các thông tin về 1 lớp đều nằm trong lớp đó, khi có sửa cái gì ta chỉ cần sửa ở trong mã nguồn của lớp đó thôi mà không cần sửa các cái khác!

#4 Tính đa hình:

Cái này cũng là đặc trưng liên quan đến tính kế thừa, một object ngoài việc được coi là 1 thực thể của nó nó, nó còn có thể coi nó là một thực thể của lớp cha nó!
Ví dụ: Học Sinh extends Người, thì ngoài việc học sinh còn là 1 học sinh, nó còn là 1 con người!
Các method nếu được đánh giấu là override thì với đối tượng dạng nào nó sẽ gọi cái method tương ứng cho nó!

Cách nhớ 4 đặc trưng này!

Cái tượng được kế thừa từ 1 cái gói đa hình!

Advertisements