Thẻ

,

Một số thay đổi khi chuyển từ Eclipse sang Android Studio!
Các khác biệt giữa 2 IDE Eclipse sang Android Studio:
Workspace => Project
Project => Module

Cấu trúc thư mục cũng thay đổi!
AndroidStudio

AndroidStudio2

Advertisements