Thẻ

Một số công việc ta cần can thiệp đến phần header của http request, đặc biệt là POST request vì có nhiều thông tin quan trọng được truyền qua trong phần header này!

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/networking/urls/readingWriting.html

Một số response code thường gặp:

http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html

Advertisements