Về cơ bản khi làm việc với 1 thư viện mới ta nên xem qua bên trong nó có những cái gì trước!
html

Xem qua các class, các thuộc tính và phương thức của chúng!
Rồi sau đó mới học cách sử dụng chúng!

Vài câu lệnh cơ bản:

     HtmlDocument doc = new HtmlDocument();
      doc.LoadHtml(html);
      HtmlNode node = doc.DocumentNode;
      //Lấy các node con
      var div2 = node.Descendants("div");
      foreach (var item in div2)
      {
        //Kiểm tra các thuộc tính
        if (item.Attributes["class"] != null && item.Attributes["class"].Value == "box-description")
        {
          var a = item.Descendants("a").ToArray()[0];
          if (a != null)
          {
            int.Parse(a.InnerHtml.Trim().Split(' ')[1]);
           a.Attributes["href"].Value;
          }
        }
      }
Advertisements