Source:
https://github.com/peterhuene/sqlite-net-wp8
Download:
https://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/cd120b42-30f4-446e-8287-45387a4f40b7
Hướng dẫn:
http://blogs.msdn.com/b/pakistan/archive/2014/04/23/using-sqlite-with-windows-phone-8.aspx
Video:

Hướng dẫn:
https://khatrishashank.wordpress.com/2013/12/05/windows-phone-8-app-with-sqlite/
http://bsubramanyamraju.blogspot.com/2014/08/windowsphone-8-sqlite-storing-data-in.html

Có 2 vấn đề chính đó là:
– Khởi tạo 1 database mới tinh
– Xử lý với một database có sẵn

Bước 1: Tải sqlite về từ nuget (bỏ)
Bước 1: Cài Sqlite for Windows Phone
https://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/cd120b42-30f4-446e-8287-45387a4f40b7

Bước 2: Thêm referen sqlite (ở trong phần extention của wp81) vào
(Nó báo lỗi ở thư viện đó)
=> Chỉnh config sang ARM nếu muốn build ra máy thật, x86 nếu muốn build ra máy ảo! Ko được để “Any CPU”! (Sang bước 5 nếu đổi)

Bước 3: Cài sqlite-net của Frank trên nutget
Bước 4: Cài sqlite-net-wp8 của Peter ngay phía dưới
Bước 5: Build thử thấy lỗi Comunity gì đó
=> Vào Property->Build-> Mục General/Condition: thêm “USE_WP8_NATIVE_SQLITE”

Copy database có sẵn:
http://wp.qmatteoq.com/import-an-already-existing-sqlite-database-in-a-windows-8-application/

Chú ý set file đó co build action trong property là Content (Như vậy khi build ra nó mới có trong package được)

Các property trong class phải giống hệt với tên trường trong db
Câu lệnh truy vấn: List list = conn.Query(“select * from benh_category”);

Advertisements