1. Không bao giờ được để game object vào đối tượng canvas

2. It’s better when you have a Config Class to store all the static variables, it easy to find and easy to fix!

3. Luôn viết comment (document) cho các hàm thật chi tiết, để biết trong hàm đó ta đã làm cái gì và kiểu gì

4. Liên tục backup lên git

5. Luôn chia các hàm ra càng nhỏ càng tốt

Advertisements