Với 4 tính chất của OOP (tượng,gói,hình,thừa) thì ta có thể chia nó làm 2 nhóm:
– Nhóm 1: Tính trừu tượng và tính đóng gói
Hai tính chất này giúp ta chuyển thể các đối tượng ngoài đời thực vào trong thực tế lập trình sao cho phù hợp nhất

– Nhóm 2: Kế thừa và đa hình
Hai tính chất này quan trọng và khó năm bắt hơn!
Sau khi làm xong 2 bước trên, ta sẽ có được các đối tượng với những tính chất sơ khai nhất! Đến lúc này kết hợp với thực tế của bài toán + khả năng mở rộng của bài toán, ta cần phải sơ chế lại 1 chút, thường là sẽ thêm các base class và các interface, sao cho code nó flexible!

Trong bài này ta sẽ tập trung vào nhóm 1:
– Làm sao để biết khi nào cần thiết để cho cụm thuộc tính đó vào thành 1 class.
– Trong class cần có những gì?
– Cấu trúc class đó ra sao?

Advertisements