1. Luôn cập nhật các tool và plugin => Nó sẽ giúp ta xử lý công việc nhanh hơn!
2. Luôn học tập các kỹ thuật code, cũng như các thành phần trong unity!
Ví dụ như: Objectpoolling, quản lý audio, UI (vì dụ như gridview listview, ko có anh Nam chỉ cho thì làm sao mà biết!)
3.

Advertisements