Có thể phân các file trong android ra làm 3 loại!
Loại 1: Loại có sẵn trong assets của project!
Loại 2: File được tạo ra trong Internal Storate (bộ nhớ trong)
Loại 3: File được tạo ra trong External Storate (bộ nhớ ngoài)

Loại 1: chỉ có thể đọc
Loại 2: luôn có sẵn
Loại 3: Người dùng mà tháo thẻ nhớ ra là toi!

Advertisements